Política de Privacitat

AL CENTRE EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM (CEB) treballem per garantir la privacitat en el tractament de les dades personals dels socis.
Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra organització que es farà responsable del tractament de les dades que facilite l’interessat al CEB dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seues dades el realitza el
CEB CIF V12527453
Domicili social en Carrer de Correus 2,1o 12560 BENICÀSSIM
Telèfon: 628117060
Correu electrònic: c.excursionista.benicassim@gmail.com
Les dades per a la gestió de la relació amb l’associat seran conservades durant tot el temps que es tinga la condició de soci. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguen les eventuals responsabilitats derivades del contracte. Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps necessari per a donar-ne resposta , amb un termini màxim d’un any. Les dades per a l’enviament de comunicacions i les nostres publicacions seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifeste el soci o exsoci la seua voluntat de suprimir-les.
La base legal per al tractament de les dades és l’execució de la prestació del servei corresponent. Les dades sols es comunicaran a les entitats financeres a través de les quals s’articule la gestió de cobraments de les quotes socials.

Tota persona que ens facilite les seues dades té el dret de:
-Obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernesquen.
-Accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser recollits.
En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades o la seua portabilitat, en tal cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tindrà el dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. En aquests supòsits el C.E.B. deixara de tractar les dades o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no s’obtinga la satisfacció en el seu exercici, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.