ATENCIÓ MOLT IMPORTANT

CONDICIONS DE LES EXCURSIONS

En totes les activitats programades pel Centre Excursionista de Benicàssim (CEB) es participa de manera absolutament voluntària i acceptant i assumint cada un dels participants o acompanyants, siguen o no membres del CEB, l’exempció de qualsevol tipus de responsabilitat al CEB, ja que cada participant assumeix i accepta, en exclusiva, qualsevol risc, accident o lesió de tota classe que poguera produir-se en eixes activitats.

La mera participació en eixes activitats significa l’acceptació expressa de l’exempció de responsabilitat al CEB. El CEB ha informat del que es transcriu i a més a més del fet que també hi ha una assegurança específica i personal de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana a la qual el participant en qualsevol activitat del CEB es pot subscriure per una mòdica quota anual.

A tota persona que no estiga federada, se li contractarà una assegurança d’assistència sanitària especifica per a l’activitat programada. L’import de la qual serà a càrrec d’aquesta.

El Centre Excursionista de Benicàssim ha contractat una Assegurança de responsabilitat civil, que cobreix les responsabilitats que se li puguen exigir a l’Entitat per les actuacions del grup, dels guies i monitors, o dels participants.

En qualsevol activitat organitzada pel Centre que comporte limitaicó de places, tindran prioritat els socis i les sòcies fins a 15 dies abans de la data establida per a l’activitat.

En les activitats, que comporten desplaçament amb autobús i/o allotjament, s’abonarà el 10 % de la quantitat establerta en el moment de la inscripció en concepte de reserva de plaça. El cost total de l’activitat es decidirà en cada activitat. Si no s’acompleix aquest requisit, la plaça passarà automàticament a una de les persones en llista d’espera. En qualsevol cas, quan el mitjà de transport siga en autobús, totes les persones que hi participen en la mateixa han d’assumir el cost TOTAL que s’estipule amb independència que algú li convinga més utilitzar vehicle propi.

En cas que el viatge implique una contractació especial amb companyies aèries, marítimes, estacions d’esquí, Serveis a l’estranger… etc, les despeses d’anul·lació s’establiran d’acord amb les obligacions adquirides. L’organització estudiarà de forma particular els casos en els quals la renúncia es produïsca per una causa de força major, justificada de forma suficient.

És important assabentar-se de les característiques de cada excursió abans d’inscriure’s, per tal de comprovar si són adequades al nostre nivell i preparació. En tot cas, la participació en qualssevol activitat cada participant assumeix el riscos personals corresponents, i els pares/mares si es tracta de menors.

Els desplaçaments amb cotxes particulars es valoraran de la següent forma: Es calcularà la distancia del desplaçament. El preu del Km serà de 0,20 €. L’import resultant es repercutirà a parts iguals entre els ocupants de cada vehicle.
En el cas de realitzar-se el desplaçament per autopista de pagament, se sumarà a l’import del quilometratge.

El Centre Excursionista de Benicàssim NO CONSIDERARÀ les persones que no reuneixen les condicions anteriors com a part dels membres de l’excursió organitzada.